jump to navigation

Realitatea vieţii după moarte noiembrie 19, 2012

Posted by alaandrei in Mesaj.
Tags: , , , , , , ,
trackback

Luca 16:19-31

Luca ne-a relatat o pildă pe care a spus-o Domnul Isus. Pilda – este o istorisire literară care învaţă un adevăr duhovnicesc, o istorisire, care deşi este alegorică este totuşi adevărată. Nicicum nu este poveste sau mit. În Biblie pilda ilustrează un singur subiect. Domnul Isus a folosit des pildele în două scopuri. Să descopere adevăruri biblice celor credincioşi şi să ascundă adevărul de la cei care l-au auzit dar l-au respins, pentru că nu le-a convenit.

În această pildă observăm că sunt două locuri în care ajung oamenii după moarte: locuinţa morţilor şi Sînul lui Avraam. Afîndu-se acolo oamenii aud, văd, simt şi vorbesc. Bogatul cere ajutor nu de la cei de lîngă el, ci de la cei din partea cealaltă. Avraam îi răspunde că este imposibil deoarece între aceste două locuri nu este trecere. Totuşi în zilele noastre oamenii cred că pot să-i ajute pe cei care au murit. Dar aici se vede clar că acest lucru este imposibil, dacă omul deja a ajuns acolo. Ba mai mult, vedem că cei din Locuinţa morţilor vor să-i ajute pe cei care încă sunt în viaţă, ca să nu ajungă în chinuri, mijlocind pentru ei înaintea lui Avraam. Nu oferindu-se pe sine, ca să învie şi să le spună, ci să fie trimis oricine e posibil, doar ca să se facă aceasta. Avraam nu este categoric, de data aceasta, cum a fost categoric cu privire la trecerea din Locuinţa morţilor în Sînul lui. Cred că bogatul a înţeles că de acolo nu este întoarcere nici la viaţa, dar totuşi e posibil ca din Sînul lui Avram să fii întors la viaţă. Am citit nu odată cum Domnul Isus a înviat morţii la viaţă, dar nu găsim nicăieri scris că cineva ar fi fost strămutat din Locuinţa morţilor în Sînul lui Avraam, sau invers. Totuşi Avraam spune că această întoarcere de la moarte la viaţă ar fi zădarnică, deoarece au pe Moise şi pe proroci şi trebuie să asculte de ei. Bogatul însă inistă ca să fie trimis cineva, indiferent cine, dar să le mărturisească ce-i aşteaptă, ca să nu vină şi ei în acel loc de chin. Avraam, nici de data aceasta nu este categoric, şi nu zice că ar fi imposibil. Dar, insistă şi el pe ascultarea faţă de Moise şi proroci şi că oricum nu vor crede chiar dacă ar învia cineva din morţi.

Să vedem ce a vrut Domnul Isus să ne descopere în această parabolă. Subiectul principal al acestei pilde este credinţa în ceea ce este scris în Cuvînt şi nu ceea ce spun oamenii, chiar dacă ar învia din morţi. Chiar şi contextul în care a fost spusă parobola ne confirmă acest lucru şi anume că vom da socoteală de ceea ce ne-a încredinţat Dumnezeu, dar nu înaintea oamenilor, ci înaintea Tatălui din ceruri, nu după datina şi tradiţiile strămoşeşti, ci după Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu. Pentru că toate filozofiile acestei lumi vor arde şi doar Cuvîntul va rămînea. Totuşi este cu neputinţă să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de acela prin care vin. Ar fi mai de folos pentru el să I se lege o piatră de moară de gît, decît să facă pe unul din aceşti micuţi să păcătuiască, adică să aducă o învăţătură falsă copiilor lui Dumnezeu.

Concepţia biblică despre viaţa după moarte este că spiritul într-adevăr părăseşte corpul şi merge într-un alt loc, cînd vine moarte adevărată, sau răpirea. Concepţia biblică despre moarte este că atît moarte fizică cît şi cea spirituală există pentru un singur motiv, necredinţa în Cuvîntul lui Dumnezeu adică, păcatul, care a şi adus desprăţirea, sau moartea omului faţă de Dumnezeu. Deci Biblia confirmă că cei care au ales să creadă în Cuvînt sunt cu Dumnezeu, pentru că Cuvîntul este Dumnezeu, iar cei care au ales să-l respingă sunt despărţiţi de Dumnezeu care este Cuvîntul. Ioan 1:1
Concepţiile nebiblice despre moarte şi viaţă după moarte sunt:

  1. că toţi oamenii au suflete nemuritoare şi toţi vor fi salvaţi,
  2. sufletul e nemuritor dar celor care nu sunt salvaţi, la judecată li se va lua nemurirea
  3. ca sufletele celor salvaţi învie la nemurire, iar cei nesalvaţi încetează să mai existe.

Aceste concepţii au multe lucruri în comun cu ocultizmul şi susţin că moartea este departe de a fi ceva de temut şi că ea doar deschide uşa altor nivele de progres spiritual.

În ciuda menţionarii de către Biblie a iadului de vreo 50 de ori, sondajele de opinie arată că 70% dintre toţi preoţii, neagă doctrina despre iad, la fel ca şi cei peste 50% dintre tinerii evanghelici din SUA. Cifrele acestea cresc datorită celora care răspîndesc aceste învăţături false şi însăşi antihristul, care avea rana de moarte, va face semne şi minuni ca să impresioneze oamenii, şi prin va schimba conceptul lor cu privire la moarte şi viaţa după moarte. Aceasta trebuie să ne motiveze şi mai mult să le vorbim oamenilor despre realitatea existenţii iadului şi a vieţii după moarte.

Întrebarile cele mai frecvente, pe care le pun cei cărora nu le convine adevărul despre iad, auzit din Biblie, este : “De ce aş crede Biblia?” ”Cine a fost acolo şi s-a întors, ca să ne spună cum este?” “Dacă există Dumnezeu care este dragoste, de ce nu dispare boala şi necazurile de pe pămînt?”

1. Să începem cu ultima întrebare:Dacă există Dumnezeu care este dragoste, de ce nu dispare boala şi necazurile de pe pămînt? Doresc să le spun celor ce pun astfel de întrebări, că aceasta nu se va întîmpla aici pe pămînt, în care a intrat păcatul şi cu el toate celelalte lucruri, ci foarte curînd acest lucru îl va face Cel care S-a dus să ne pregătească un loc, ca acolo unde va fi El să fim şi noi. Apocalipsa 21:4 El va sterge orice lacrima din ochii lor. Si moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tanguire, nici tipat, nici durere, pentru ca lucrurile dintai au trecut.” Apocalipsa 21:8 Dar, cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.” Cum vor simţi ei toate aceste lucruri dacă nu au trup, ci doar duh? 1 Corinteni 15:35 Dar va zice cineva: „Cum învie morţii? Și cu ce trup se vor întoarce?”Nebun ce eşti! Ce semeni tu nu învie, dacă nu moare mai întâi. Nu orice trup este la fel; ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păsărilor, altul al peştilor. Tot aşa, sunt trupuri cereşti şi trupuri pământeşti; dar alta este strălucirea trupurilor cereşti, şi alta a trupurilor pământeşti. Cine se naşte o dată va experimenta moartea de două ori, dar cine se naşte de două ori va muri o singură dată. Nu de tine depinde prima naştere şi prima moarte dar tu eşti responsabil pentru alegerea vieţii sau morţii veşnice.

2. A doua întrebare ”Cine a fost acolo şi s-a întors, ca să ne spună cum este? 1 Petru 3:18-19 Hristos, de asemenea, a suferit o dată pentru păcate, El, Cel Neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, 19în care S-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, Matei 12:39-40 Un neam viclean și preacurvar cere un semn; dar nu i se va da alt semn, decât semnul prorocului Iona. 40Căci, după cum Iona a stat trei zile și trei nopţi în pântecele chitului, tot așa și Fiul omului va sta trei zile și trei nopți în inima pământului. 1 Corinteni 15:20-23Dar acum, Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. 21Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. 22Și, după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos; 23dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos. Cine nu crede în Fiul, chiar de trăieşte este mort faţă de Dumnezeu şi aşa rămîne dacă nu învie prin Hristos. Ioan 11:25-26Isus i-a zis: „Eu sunt Invierea si Viata. Cine crede in Mine, chiar daca ar fi murit, va trai. 26. Si oricine traieste si crede in Mine nu va muri niciodata. Crezi lucrul acesta?”

3. De ce aş crede Biblia şi tot ce este scris în ea? În primul rînd este dovada că Biblia are cele mai multe resurse care confrimă autenticitatea ei, decît orice altă scriere . În al doilea rînd ea nu numai că susţine că este Cuvîntul lui Dumnezeu: expresia “aşa vorbeşte Domnul” este întîlnită de cîteva mii de ori, dar şi afirmă că nici cea mai mică literă sau semn de punctuaţie nu va trece pînă cînd legea nu se va împlini în întregime. Mulţi din ce au scris-o sunt martori oculari şi de aceea au scris cele văzute, auzite, trăite şi pipăite. Deşi cei 40 de autori din diferite pături sociale, au scris cele 66 de cărţi, de-a lungul aproape a două mii de ani, nu există contraziceri între ei sau scrierile lor. În al treilea rînd tot ce a fost prorocit s-a împlinit în trecut, unele se împlinesc chiar sub ochii noştri şi altele se vor împlini în viitor. În al patrulea rînd, există dovezi din abundenţă în probleme arhiologice, de istorie sau ştiinţă, descoperite în favoarea bibliei. Ea este Duh şi Viaţă, ca să înveţe, să mustre, să îndrepte şi să dea înţelepciune în neprihănire, pentru orice lucrare bună.

A crede Biblia este pentru om o problemă de credinţă bazată pe cunoaştere, astfel omul, în final, trebuie să ia hotărîrea dacă crede afirmaţiile Cuvîntului lui Dumnezeu sau nu vrea să creadă, dacă crede mărturia lui Isus Hristos cu privire la Cuvîntul lui Dumnezeu sau nu vrea s-o creadă. Sunt mii şi mii de dovezi în favoarea adevărului de ce ai crede o minciună?

Cunoşti vreo carte care are mai multe dovezi decît Biblia, care este ea? Cunoşti vreo persoană care împlinind cele scrise în acea carte poate schimba istoria lumii şi vieţile oamenilor? Dar chiar dacă ar exista o astfel de persoană ea nu ar putea oferi viaţă veşnică, aşa cum ne-a oferit-o Domnul Isus, prin credinţa în jertfa Sa. Deci dacă totuşi moartea este inevitabilă, cum ai ge gînd să o înfrunţi? Nădejdea mea este în Isus, care oferă tuturor celor ce cred viaţă veşnică în prezenţa lui Dumnezeu. Dar celor care nu cred le este păstrată moartea a doua, adică iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, care a fost pregătit pentru Satan şi îngerii lui. Cîtă vreme se mai spune „astăzi este ziua pocăinţei”, eu te întreb, ce alegi tu?

Reclame

Comentarii»

No comments yet — be the first.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: